Autizmo sutrikimų turinčių vaikų situacija ir įtraukties į švietimo sistemą galimybės

Viešoji įstaiga “Pažangos projektai” 2016 metais atliko užsakomąją mokslinę analizę “Autizmo sutrikimų turinčių vaikų situacija ir įtraukties į švietimo sistemą galimybės“ (toliau – Analizė).

Analizės atlikimo iniciatorius ir užsakovas – Ugdymo plėtotės centras.

Analizės uždaviniai:

·        Apžvelgti autizmo spektro sutrikimų paplitimą pasaulyje ir atlikti autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų paplitimo Lietuvoje statistinių duomenų analizę,

·        Atlikti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų įtraukties į švietimo sistemą Lietuvoje tyrimą,

·        Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų įtraukties į švietimo sistemą gerinimą.

Lietuvos švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose vaikams su autizmo spektro ir kitais elgesio ir emocijų sutrikimais skiriamas nepakankamas dėmesys. Trūksta patikimos šių sutrikimų statistikos, todėl valstybiniu mastu sunku įvertinti šios problemos mastus ir taikyti reikiamas viešosios politikos priemones jai spręsti.

Autizmo spektro turinčius vaikus drauge su bendraamžiais ugdantiems pedagogams nuolat kyla daugybė klausimų, susijusių su sutrikimo diagnoze, jų mokymu, individualių reikmių tenkinimu, įtraukimu į bendrą veiklą, trūkta specializuotų užsienyje taikomų pasiekimų vertinimo metodikų ir pan. Vieni iš svarbiausių iššūkių – kaip suprasti specialiųjų poreikių turinčio vaiko ugdymo ypatumus, atpažinti jo poreikius, sėkmingai organizuoti darbą ir pasiekti norimų rezultatų, kai vaikų gebėjimai ir galimybės skiriasi. Sudėtinga suprasti vaiko skirtybes ir teisingai išnaudoti jo galimybes mokytis. Neaiškios priežastis, kurios sukelia įvairių mokymosi negalių. Plečiantis specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi galimybėms, pedagogai drąsiau diferencijuoja ugdymo turinį, aktyviau ieško skirtingų darbo būdų, metodų, lanksčiau pritaiko ugdymo programas individualiesiems mokinių poreikiams. Nepakanka vien išanalizuoti pedagoginę ir metodinę literatūrą, teoriškai pagrindžiančią autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių raidos ypatumus, ugdymosi galimybes, sąlygas bei problemas, kylančias ugdymo įstaigoje ir namie. Būtina atlikti analizę apie autizmo sutrikimų turinčių vaikų situaciją, šios ligos paplitimą Lietuvoje ir įtraukties į švietimo sistemą galimybes. Svarbu išsiaiškinti mokinių individualiųjų poreikių pažinimo aspektus, individualizuotų ugdymo programų rengimo principus, ugdymo būdų ir metodų parinkimo, resursinių klasių steigimo poreikius. Aktualūs tampa tėvų, specialistų bei pedagogų parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo aspektai, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius. Reikalinga suformuluoti siūlymus ir rekomendacijas dėl priemonių, kurių turėtų būti imamasi siekiant pagerinti šių asmenų įtraukties galimybes, aptarti taikytinus ankstyvos intervencijos finansavimo modelius remiantis tarptautine praktika.

Atliekant Analizę, buvo vykdomas ir tyrimas vaikų autistų dalyvavimo ugdymo procese tyrimas. Atliekant tyrimą atliktos dvi apklausos. Pirma – ASS vaikų tėvų apklausą, siekiant išsiaiškinti tokių vaikų situaciją ir valstybės indėlį ugdant tokius vaikus bei pagrindines ASS vaikų tėvams kylančias problemas. Antroji suplanuota ir atlikta apklausa – pedagogų apklausa. Parengiamuoju laikotarpiu atliktos ekspertų apklausos ir jų pagalba aiškintasi, kurie pedagogai daro didžiausią įtaką ASS vaikams ir jų ugdymui. Paaiškėjo, kad labai svarbu aiškintis ikimokyklinio ugdymo ir pradinio mokymo pedagogų situaciją. Todėl buvo pasirinkta apklausti kaip tik šių grupių pedagogus. Pedagogų apklausos metu siekta aiškintis, ar jie bent įsivaizduoja, kas yra autizmo spektro sutrikimų turintis vaikas, kokie yra autizmo spektro sutrikimo požymiai ir ar pedagogai pasirengę dirbti su tokiais vaikais. Tyrimo autoriai: Prof. Dr. Aistė Diržytė, Dr. Laima Mikulėnaitė ir Dr. Albinas Kalvaitis.

Su tyrimu galite susipažinti čia.