3R projekto naujienlaiškis Nr.2

Ką tik pradėtas įgyvendinti intelektinis produktas IO4. 3Rs projektas vis dar įgyvendinamas. Visas konsorciumas rengiasi galutinio produkto – balso įrašų serijos "Ekspertų balsas" - parengimui. Likusi projekto turinio dalis yra baigiama rengti ir bus parengta viešinimui bei naudoti švietimo tikslais visomis projekto kalbomis ir anglų kalba. Visa informacija yra prieinama visiems www.the3rproject.com
Partnerių pristatymas.

Projektą įgyvendina 6 partneriai iš 5 šalių:

Krakowski Alarm Smogowy (KSA)

Association SEDA

Czech University of Life Sciences Prague (CZU)

PAZANGOS PROJEKTAI (PZP)

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd.

Granada Energy Office of Granada County Council (DIPGRA)

Krakow Smog Alert (KSA) yra paprastų žmonių judėjimas, įkurtas 2012 m. pabaigoje, o nuo 2013 m. pabaigos oficialiai veikia kaip NVO. KSA yra įtakinga pilietinės visuomenės organizacija, skatinant palaikyti švarų orą Mažosios Lenkijos regione. KSA yra pripažinta aktyviausia NVO Lenkijoje, pasisakančia už oro kokybės gerinimą. KSA tikslas - skatinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų regiono plėtrą taikant oro kokybės gerinimo priemones. Nuo 2012 m. ji atlieka svarbų vaidmenį vykdant visuomenės informavimo kampanijas apie oro kokybę. KSA surinko dešimčių tūkstančių Krokuvos gyventojų paramą ir taip sugebėjo gerokai padidinti Krokuvos gyventojų informuotumą apie oro kokybės problemą. Organizacija sulaukė didelio visuomenės palaikymo. Tarp KSA rėmėjų yra medikų ir mokslo atstovų, įžymybių ir daugybė pilietinės visuomenės grupių. KSA yra sukaupusi ekspertinių žinių oro kokybės ir visuomenės sveikatos srityje. Ji bendradarbiauja su įvairiomis nuomonę formuojančiomis grupėmis, pavyzdžiui, medicinos ekspertais, mokslininkais, žurnalistais. Politikai, sprendimus priimantys asmenys ir pareigūnai pripažįsta KSA kaip pirmaujančią organizaciją, užsiimančią mažų išmetamųjų teršalų kiekių mažinimu. KSA paprastai atkreipia sprendimų priėmėjų dėmesį į oro taršos problemas. KSA turi patirties rengiant ir įgyvendinant informavimo ir švietimo kampanijas. Nuo 2012 m. rudens ji surengė keletą viešųjų kampanijų (apie oro taršos poveikį sveikatai, kampaniją, skatinančią keisti anglimis kūrenamas krosnis, seminarus vietos nevyriausybinėms organizacijoms, skatinančius jas imtis veiksmų ir suteikti žinių apie oro taršą). KSA turi patirties vykdant ir įgyvendinant rėmėjų finansuojamus projektus, įskaitant: Europos klimato fondą, Regioninį aplinkos apsaugos ir vandentvarkos fondą, EEE fondus, ES.

Interneto svetainė: krakowskialarmsmogowy.pl

PAŽANGOS PROJEKTAI (toliau - PZP) - nevyriausybinė organizacija, kuri nuo 2012 m. veikianti kaip neformaliojo švietimo mokykla Lietuvoje. PZP dirba 6 nuolatiniai darbuotojai ir daugiau nei 10 trumpalaikių specialistų, dirbančių konkrečiuose projektuose. PZP veiklos sritis - neformalusis jaunimo ir suaugusiųjų švietimas, skirtas bendrosioms kompetencijoms tobulinti, t. y. saugios gyvenamosios ir darbo aplinkos kūrimas, NVO ir vietos valdžios institucinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimas, amatininkų tinklų kaimo vietovėse plėtra, smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų socialinės atsakomybės stiprinimas, socialinės ir ekonominės veiklos įvairovės kaimo vietovėse didinimas, gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas ir kt.

PZP turi mokslinių tyrimų patirties psichikos sutrikimų turinčių vaikų veiksmingo įtraukimo į švietimo sistema srityje. PZP turi patirties įgyvendinant projektus, finansuojamus Lietuvos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projektai PZP įgyvendinami remiantis "PRINCE2" (Didžioji Britanija) ir PMP (JAV) tarptautiniais standartais.

Interneto svetainė: www.pazangosprojektai.lt
 

EN The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

LT Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.